Skip to main content

Als het gaat om het welbevinden en werkgeluk van haar werknemers, gaat ING een uitdaging – zeker nu – niet uit de weg. Vrije tijd werd bij het maken van de laatste cao-afspraken aangedragen als belangrijk thema. Begin dit jaar is de bank daarom gestart met de pilot Onbeperkt Verlof, die medewerkers meer ruimte moet geven om bijvoorbeeld langer aaneengesloten vrij te zijn. HR-directeur Maarten van Beek beantwoordt onze belangrijkste vragen.

Wat was de directe aanleiding van het starten van deze Onbeperkt Verlof pilot?

Het idee ontstond tijdens de gesprekken met vakorganisaties en ING om te komen tot een nieuwe en moderne cao. Deze pilot past uitstekend bij ING’s ambitie van een agile cao, waarbij meer zeggenschap en verantwoordelijkheid naar de medewerkers gaat. Vrije tijd en het zelf kunnen plannen van hun agenda wordt steeds belangrijker gevonden. Als je medewerkers hier meer inspraak in geeft, zal dat vermoedelijk bijdragen aan hun welzijn en aan een verbeterde performance.

Is er een maximum aantal dagen dat collega’s kunnen opnemen?

Een maximum is er niet, een minimum wel. Het aantal dagen dat je opneemt, zal minstens gelijk zijn aan het wettelijk verplichte minimum. Je dient op zijn minst vier keer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur in uren op te nemen per jaar. Werk je bijvoorbeeld 36 uur per week, dan moet je minimaal 144 uur per jaar opnemen. Achttien dagen dus. Je mag zelf weten hoeveel dagen je aaneengesloten opneemt. Uiteraard stem je dit wel af met je team en je leidinggevende. Samen zorg je ervoor dat de geplande werkzaamheden op tijd worden opgeleverd. Teams zullen dan ook altijd blijven werken met een minimale bezetting. Een optimale dienstverlening aan onze klanten blijft immers ons nummer één focuspunt.

Heeft de Onbeperkt Verlof pilot effect op het salaris van de collega’s die meedoen?

Nee, hun salaris blijft gedurende de pilot onveranderd, ongeacht hoeveel dagen ze opnemen.

Geldt deze pilot voor de hele ING, of is er een testpanel geselecteerd?

Er nemen bankbreed driehonderd collega’s deel aan de pilot. Er doen bijvoorbeeld IT-gerelateerde squads mee, maar ook de tribe Beleggen. Door de pilot breed in te zetten, willen we een zo goed mogelijk beeld krijgen van de resultaten en bevindingen.

Wat zijn de ervaringen tot nu toe?

We ondervragen collega’s steekproefsgewijs door middel van maandelijkse korte enquêtes en interviews. Dit gebeurt in samenwerking met onder andere de Open Universiteit Groningen. Tussentijdse conclusies worden uiteraard besproken met de vakorganisaties die hier mede-initiatiefnemer van zijn, maar worden vooralsnog niet breed gedeeld. Het is dus nog te vroeg om te kunnen zeggen of er meer of juist minder vrije dagen worden opgenomen. Ook kunnen we nog geen uitspraak doen over of het werknemers daadwerkelijk gelukkiger maakt.

Hoe lang loopt de pilot nog?

Om goed te kunnen meten wat het werkelijke effect is van het onbeperkt opnemen van verlof op de werk-/privébalans van onze medewerkers en op hun werkgeluk, zal de pilot een heel jaar lopen. De proef zal dan ook tot het einde van dit jaar duren. In Q1 2021 wordt het onderzoeksrapport aangeboden aan ING en haar sociaal partners. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt besloten of en hoe we verdergaan met onbeperkt verlof.